QUẢN LÝ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Được thành lập ngay từ những ngày đầu với tên gọi là Phòng Nghiệp vụ sau đổi thành Ban Quản lý Nhà và nay là Phòng Quản lý Nhà ở. Phòng Quản lý nhà ở có vai trò tham mưu, tác nghiệp vụ liên quan đến mảng quản lý nhà ở để thực hiện chính sách cải tạo về nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày miền Nam được giải phóng 30/04/1975.

Phòng được giao nhiệm vụ quản lý nguồn nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố gồm nhà cải tạo tạo cho thuê, nhà diện 2/IV, nhà vắng chủ, nhà xuất cảnh, nhà công sản chế độ cũ; Tiếp nhận nhà do các đơn vị tự quản chuyển giao, bàn giao nhà, thu hồi nhà, quản lý nhà ở tái định cư, nhà công vụ, chốt giữ nhà ở trống chờ bố trí theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng. Thực hiện các công tác nghiệp vụ về quản lý nhà ở như: Kiểm tra sử dụng nhà, ký hợp đồng thuê nhà, gia hạn hợp đồng thuê nhà, báo cáo xin chủ trương bán nhà cho người đang thuê, xử lý những phát sinh trong quá trình quản lý sử dụng nhà như: Thay đổi chủ hợp đồng, tăng giảm thành viên, sửa chữa nhà, đo vẽ hiện trạng nhà, giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng nhà.

I. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Quản lý nhà ở:

1. Chức năng
Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý các lĩnh vực sau:
Triển khai thực hiện các quy định về quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước Công ty giao quản lý / quản lý nguồn nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước Công ty được giao quản lý theo đúng quy định hiện hành.
Phối hợp với Phòng Bán nhà thực hiện công tác bán nhà.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2. Nhiệm vụ:
Triển khai, thực hiện quản lý nguồn nhà thuộc sở hữu Nhà nước Công ty được giao quản lý hộ cho thuê ở, kể cả nhà chung cư.
Thực hiện thủ tục tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước giao Công ty quản lý. Lập hồ sơ pháp lý ban đầu, đo vẽ hiện trạng, bổ sung các thủ tục pháp lý cần thiết đưa vào quản lý. Lập danh mục hồ sơ, cập nhật đầy đủ hồ sơ quản lý và đưa vào lưu trữ.
Thực hiện thủ tục bàn giao nhà cho người sử dụng theo quy định, thực hiện các thủ tục hành chính phát sinh trong quá trình bàn giao nhà.
Thực hiện các nghiệp vụ quản lý nhà ở: ký hợp đồng thuê nhà, gia hạn hợp đồng, chuyển quyền thuê nhà, điều chỉnh thành viên, giải quyết khiếu nại, giải quyết sửa chữa, …
Tiếp dân, giải quyết khiếu nại có liên quan đến công tác quản lý nhà ở.
Chủ trì phối hợp với Xí nghiệp Dịch vụ quản lý nhà trong các nghiệp vụ pháp lý liên quan đến nguồn nhà trống liên quan đến nhà ở, nhà chung cư giao Xí nghiệp chốt giữ, quản lý vận hành. Phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh và khi làm việc với các đoàn kiểm tra của các sở ngành và theo chỉ đạo của Giám đốc.

Phối hợp với Phòng Sửa chữa công trình khảo sát, kiểm tra hiện trạng phục vụ công tác quản lý, sửa chữa nhà liên quan đến nhà ở.
Phối hợp Xí nghiệp Dịch vụ & Quản lý nhà kiểm tra tình trạng sử dụng nhà theo đúng mục đích.
Thực hiện các nghiệp vụ pháp lý cần thiết để hỗ trợ Phòng Tài chính Kế toán trong công tác thu tiền nhà. Có biện pháp cụ thể đối với các trường hợp nợ tiền thuê nhà quá hạn.
Phối hợp với Phòng Kinh doanh cập nhật thông tin, tổng hợp báo cáo số liệu về nguồn nhà Công ty quản lý (bao gồm nhà ở, nhà kinh doanh).
Phối hợp với địa phương trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý có liên quan đến nhà ở được giao quản lý.
Hỗ trợ hồ sơ pháp lý cho các đơn vị trong công tác di dời, bồi thường giải phóng mặt bằng các hộ sử dụng thuộc các dự án có liên quan đến nhà ở do Công ty quản lý.
Hoàn chỉnh hồ sơ quản lý, phối hợp Phòng Bán nhà trong thực hiện quy trình bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.
Kiểm tra, theo dõi hồ sơ phối hợp với các cơ quan đơn vị trong xử lý các nội dung pháp lý, tháo gỡ vướng mắc để hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Phòng Bán nhà thực hiện thủ tục bán nhà ở theo quy định.
Tham mưu, tổ chức triển khai nhiệm vụ do Giám đốc Công ty giao.

II. Quy trình biểu mẫu giải quyết hồ sơ

1. Quy trình theo quyết định 2542/QĐ-QLKDN ngày 24/12/2020 của Công ty
– QLN-01 Quy trình giải quyết hồ sơ ký hợp đồng thuê nhà ở lầu đầu
– QLN-02 Quy trình giải quyết hồ sơ ký hợp đồng thuê nhà ở công vụ
– QLN-03 Quy trình giải quyết hồ sơ gia hạn hợp đồng thuê nhà
– QLN-04 Quy trình giải quyết tăng, giảm thành viên trong HĐTN
– QLN-05 Quy trình đổi tên người đại diện ký hợp đồng thuê nhà – Thuộc thẩm quyền Công ty
– QLN-06 Quy trình đổi tên người đại diện ký hợp đồng thuê nhà – Thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng
– QLN-09 Quy trình đo vẽ hiện trạng sử dụng nhà
– QLN-10 Quy trình giải quyết hồ sơ thu hồi nhà
– QLN-11 Quy trình xử lý nợ tiền thuê nhà 3 tháng liên tục
– QLN-12 Quy trình xử lý việc sử dụng nhà ở sai mục đích
– QLN-13 Quy trình phúc đáp đơn thư khiếu nại, kiến nghị
– QLN-14 Quy trình kiểm tra quản lý, sử dụng nhà

2. Tổng hợp các biểu mẫu:
– QLN-C1 Đơn đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
– QLN-C2 Đơn đề nghị gia hạn hợp đồng thuê nhà ở cũ
– QLN-C3 Đơn đề nghị gia hạn hợp đồng thuê nhà ở công vụ
– QLN-C5 Đơn đề nghị đổi tên người đại diện- chủ hợp đồng chết.doc
– QLN-C6 Đơn đề nghị đổi tên người đại diện – chủ hợp đồng còn sống.doc
– QLN-C7 Giấy thỏa thuận cử đại diện làm thủ tục thuê nhà
– QLN-C8 Đơn đề nghị tăng thành viên
– QLN-C8 Đơn đề nghị tăng thành viên – nhiều thành viên đề nghị
– QLN-C9 Đơn đề nghị giảm thành viên.doc
– QLN-C10 Đơn đề nghị Công ty thực hiện sửa chữa.doc
– QLN-C11 Đơn đề nghị tự sửa chữa – có xác nhận chữ ký
– QLN-C13 Đơn đề nghị xác nhận tình trạng cư trú – giảm thành viên do đã chuyển đi, không liên lạc được
– QLN-C14 Đơn khước từ quyền thuê nhà và không ghi tên vào hợp đồng thuê nhà – của thành viên HĐTN
– QLN-C14 Đơn khước từ quyền thuê nhà và không ghi tên vào hợp đồng thuê nhà – của thân nhân
– QLN-C14 Đơn khước từ quyền thuê nhà, mua nhà và không ghi tên vào hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mua bán.
– QLN-C15 Đơn khước từ quyền thuê và mua nhà
– QLN-C16 Đơn đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước – của người muốn tăng tên vào HĐTN
– QLN-CongVu Phiếu kê khai khi gia hạn hợp đồng thuê nhà ở công vụ