Năm 2007, Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà TPHCM được thành lập trực thuộc Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố.

Năm 2013, Đảng bộ Công ty trực thuộc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố theo Quyết định số 2234-QĐNS/TU ngày 21/6/2013 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua gần 16 năm thành lập, Đảng bộ Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị do cơ quan cấp trên giao. Số lượng đảng viên không ngừng tăng về mặt số lượng lẫn chất lượng.

Hiện nay, Đảng bộ Công ty có 05 chi bộ trực thuộc với 60 đảng viên. Trong đó có 83% đảng viên có trình độ đại học, hơn 10% đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 33% đảng viên có trình độ trung cấp LLCT, hơn 57% đảng viên có trình độ sơ cấp lý luận chính trị.

Đảng bộ HMTC được đánh giá là đoàn kết thống nhất trong hoạt động; luôn có sự quan tâm, ủng hộ cũng như tạo điều kiện từ Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc trong các hoạt động Đảng, đoàn thể. Tập thể người quản lý, người lao động có tinh thần đoàn kết, có tâm huyết, gắn bó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; 02 tổ chức đoàn thể đơn vị hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đảng Ủy Công ty luôn chú trọng trong công tác chính trị tư tưởng, giáo dục định hướng cho đảng viên và quần chúng. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên và người lao động gắn bó với Công ty.

Các mặt công tác Đảng được triển khai nghiêm túc đến từng đảng viên, chi bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của Công ty. Mỗi Đảng viên thực sự là nhân tố hạt nhân, chính trị ngay tại phòng, ban, đơn vị.

Trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể, Đảng ủy Công ty luôn chú trọng đến việc xây dựng lối sống lành mạnh, nêu gương trong đội ngũ cán bộ quản lý, đảng viên. Từ đó, qua mỗi năm, những hạn chế dần được khắc phục, phát huy mặt mạnh, mặt tốt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Công ty đã chủ động xây dựng Chương trình công tác năm, ban hành các nghị quyết lãnh đạo, các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.