“CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2022) VÀ 136 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886-1/5/2022)”
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI
Năng động - Sáng tạo - Tiên phong
TIÊN PHONG ĐỂ PHÁT TRIỂN
Năng động - Sáng tạo - Tiên phong
ƯƠM MẦM SÁNG TẠO BỀN VỮNG
Năng động - Sáng tạo - Tiên phong

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯỜNG NIÊN

Nội dung công bố

Ngày đăng tải

Tải file

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 202329/03/2023Tải xuống
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 202231/03/2022Tải xuống
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 202131/03/2021Tải xuống
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 202004/03/2020Tải xuống
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 201926/03/2019Tải xuống
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 201821/03/2018Tải xuống
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 201724/04/2017Tải xuống
Kế hoạch tài chính năm 201707/12/2016Tải xuống
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 201629/03/2016Tải xuống
Kế hoạch tài chính năm 201610/03/2016Tải xuống
Kế hoạch tài chính năm 201503/03/2015Tải xuống

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Nội dung công bố

Ngày đăng tải

Tải file

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm (năm báo cáo 2021)31/03/2022Tải xuống
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm (năm báo cáo 2020)31/03/2021Tải xuống