BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và quy trình giải quyết hồ sơ mua bán nhà. Các tổ thực hiện công tác bán nhà gồm có Tổ Thẩm định, Tổ Kỹ thuật được thành lập từ những ngày đầu và trực thuộc Hội Đồng Bán nhà ở Thành phố. Tháng 11/1997, Tổ Thẩm định và Tổ Kỹ thuật được chuyển về Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố theo Quyết định số 695/QĐ-VP ngày 12/11/1997 của Sở Nhà Đất.

Ngày 17/07/1998, Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố có Thông báo số 2961/QLKDN.TCHC về việc thành lập Phòng Bán nhà trên cơ sở kết hợp bộ phận bán nhà thuộc Phòng Nghiệp vụ với Tổ Thẩm định, Tổ Kỹ thuật được chuyển giao từ Hội đồng Bán nhà ở.

Hiện nay, việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ và Công văn số 6313/SXD-QLN&CS ngày 01/06/2022 của Sở Xây dựng.

I. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Bán nhà:
1. Chức năng
Chức năng chính của Phòng Bán nhà là thực hiện nhiệm vụ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, kiểm tra phân loại nguồn nhà quản lý, rà soát pháp lý, kiểm tra hiện trạng, tính toán các thông số kỹ thuật, tính giá, trình Hội đồng bán nhà ở Thành phố để kiểm tra trình Ủy ban nhân dân Thành phố ký quyết định duyệt giá, ký hợp đồng mua bán, vẽ và trình ký chủ quyền.

2. Nhiệm vụ:
2.1 Khi nhận được văn bản ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước về cơ chế giá bán, và Phiếu chuyển tình trạng pháp lý của nhà bán từ Phòng Quản lý nhà ở, hay Phòng Kinh doanh qua Phòng Bán nhà (đã được Phó Giám đốc phụ trách kiểm tra, phê duyệt đồng ý) thì Phòng Bán nhà sẽ triển khai thực hiện công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo các quy định của Nhà nước.

2.2 Tiếp nhận hồ sơ xin mua nhà từ Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ; kiểm tra, lập hồ sơ bán nhà; thực hiện các bước thụ lý hồ sơ bán nhà theo quy định.

2.3Theo dõi, cập nhật tiến độ giải quyết hồ sơ bán nhà tại Công ty và các cơ quan, đơn vị.

2.4 Đề xuất Ban Giám đốc các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ giải quyết hồ sơ theo quy định.

2.5 Phối hợp, đôn đốc Phòng Quản lý nhà ở, Phòng Kinh doanh và các cơ quan, đơn vị liên quan khác thực hiện các nội dung của quy trình bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

2.6 Hoàn tất hồ sơ bán nhà, chuyển lưu trữ theo quy định.

2.7 Giải quyết các khiếu nại, xác minh có liên quan về kỹ thuật trong công tác bán nhà.

2.8 Rà soát, tham mưu cải tiến các quy trình, thủ tục trong công tác bán nhà.

2.9 Phối hợp với các phòng, ban, Xí nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh.

II. Về Quy trình bán nhà và các biểu mẫu ban hành kèm quy trình:
– Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;
– Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24/11/2015;
– Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;
– Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng;
– Căn cứ Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/03/2019 của Chính phủ;
– Căn cứ Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ;
– Căn cứ Công văn số 6313/SXD-QLN&CS ngày 01/06/2022 của Sở Xây dựng.

1. Nhà tái định cư:
1.1 Quy trình giải quyết hồ sơ bán nhà theo giá Tái định cư; (file đính kèm)

1.2. Đơn mua nhà; (file đính kèm)

1.3. Đơn Khước từ. (file đính kèm)

2. Bán nhà theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ:
2.1. Quy trình giải quyết hồ sơ bán nhà theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; (file đính kèm)

2.2. Đơn mua nhà; (file đính kèm)

2.3. Đơn Khước từ; (file đính kèm)

2.4. Giấy xác nhận thời gian công tác. (file đính kèm)

* Ghi chú: Riêng đối với nhà đất bán theo cơ chế giá khác hiện chưa có quy định chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng